Om Britek

Forretningsidé:

BRITEK tilbyr effektive og sikre løsninger til forskalingsunderstøttelse til bygg- og anleggsentreprenører i Skandinavia.

Visjon:

BRITEKs visjon er å være den ledende bedriften for forskalingssystemer, som bidrar til en bærekraftig, kostnadseffektiv og sikker infrastrukturutbygging.

Kjerneverdier:

Engasjement – Kundens behov og forutsetninger er vår drivkraft. En kunde er ikke avhengig av oss – det er vi som er avhengig av kunden.
Enkelhet – Det skal være enkelt å samarbeide med BRITEK. Som kunde får du en kontaktperson, et understøttesystem og en leverandør som tar helhetsansvar.
Langsiktig – Vi arbeider for langsiktighet i alle våre relasjoner: Kunde – Personale – Miljø – Samarbeidspartner. Vi river ingen broer – vi bygger broer.

Korte fakta:

Foretaket startet 1999 som en avknopping fra det engelske foretaket SGB.
Geografisk ligger vi i Falun og Göteborg.
Gjennom mangeårig erfaring og vårt hovedprodukt CUPLOK kan vi håndtere alle forekommende oppdrag av forskalingsoppdrag til broer, kraftverk og tyngre industri.

Helhetsforpliktelse:

I dag stilles det en rekke krav til en bro. Den skal både oppfylle overordnede krav som hensyn til trafikksikkerhet, tilgjengelighet, miljø, estetikk, kostnadseffektivitet og fremtidige funksjonskrav. Et helhetssyn på forskalingsunderstøttelsen i forbindelse med brobygging tror vi hos BRITEK er en nødvendighet for å oppfylle kravene ovenfor.

BRITEK er en komplett samarbeidspartner innen forskalingsunderstøttelse og vi påtar oss derfor, i samarbeid med deg som kunde, å levere din komplette løsning til forskalingsunderstøttelse. Gjennom et nært og langsiktig samarbeid kan vi øke kvaliteten, samt redusere prosjekttiden og på den måten senke byggekostnadene.

Ansvarsfullt entreprenørskap:

Ansvarsfullt entreprenørskap for BRITEK er å fokusere på langsiktig, forretningsmessig fremgang, slik at etiske, miljømessige og sosiale verdier blir ivaretatt på best mulig måte.

Etiskt ansvar
BRITEK arbeider:
– på en enkel, ærlig og langsiktig måte i alle våre relasjoner med kunder, personale og samarbeidspartnere.
– i henhold til samfunnets gjeldende lover, normer og andre bestemmelser som styrer vår virksomhet.
– i henhold til hva som ansees å være god forretningsetikk.

Miljøansvar
– BRITEK strever i sin virksomhet etter å drive på en måte som er langsiktig bærekraftig sett fra et miljøsynspunkt.
– Utgangspunktet for vår måte å drive på er formulert i vår miljøpolitikk.

Sosialt ansvar
BRITEK:
– arbeider for at ansatte: kjenner delaktighet og meningsfullhet i sitt arbeide, har en trygg og sikker arbeidsplass, samt at det finnes en helsemessig balanse mellom fritid og arbeide.
– arbeider i henhold til samfunnets gjeldende lover, normer og andre bestemmelser som styrer våre ansattes rettigheter.
– støtter Leger Uten Grenser (www.legerutengrener.no)  som er en medisinsk, humanitær organisasjon med verden som arbeidsfelt. De bistår mennesker som er rammet av kriser, krig og naturkatastrofer.